.

این جدول شامل کلیه مقالات پذیرفته شده است که تعداد دفعات بیشتری مورد بازبینی و مطالعه قرار گرفته اند:
ردیف عنوان نویسنده محور حوزه فعالیت تعداد بازدید
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.