.

این جدول شامل کلیه مقالاتی است که فرایند داوری را پشت سر گذاشته اند و مورد پذیرش داوران همایش قرار گرفته اند:
ردیف عنوان نویسنده محور حوزه فعالیت تعداد بازدید
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

.