.

فلوچارت ذیل فرایند پذیرش و رتبه بندی مقالات را نمایش می دهد:

.