.

اعضای شورای سیاست گذاری

ردیفنام و نام خانوادگیتحصیلاتمحل خدمت
1ظهیر علیمرادیدکتری مدیریت دولتیمرکز مقاومت بسیج
2محمد خزاعی ­نیافوق لیسانس کامپیوترشرکت هتل­های بین المللی پارسیان
3رضا رضائیفوق لیسانس کامپیوترشرکت هتل­های بین المللی پارسیان
4علیرضا آل قیسدکتری مدیریت رسانه اداره کل روابط بین الملل
5مسلم ناظمیدکتری سیاست­گذاریاداره کل روابط بین الملل
6کامران محمودپوردکتری اقتصاد مالیمعاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
7محمد کریمیفوق لیسانس اقتصادمعاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادی
8امین خطیبیدکتری کشاورزیمعاونت توسعه صنایع
9مهناز اکبریدکتری مدیریت منابع انسانیاداره کل منابع انسانی
10حامد عبدالعلیدکتری مدیریت بازرگانیهلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان
11بهرام اردلانفوق لیسانس هلدینگ گسترش صنایع غذایی سینا

.