.

مقاله در همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی عبارت است از: نسخه مکتوب تجربیات فردی یا گروهی در یک دوره خدمتی که می‌بایست حتما شامل بیان مساله سازمان، اقدامات و پیامدها باشد.
بهتر است مقالات مطابق چهارچوب (لینک دانلود) تهیه و ارسال گردد.
جهت دریافت فایل آموزشی تجربه نگاری اینجا را کلیک کنید.

چکیده
خلاصه‌ای گویا از محتویات مقاله در یک پاراگراف است که تصویری از مقاله را برای خواننده ایجاد کند.
مقدمه
مدخل مقاله و کلام نویسنده است که به شرح مسئله می‌پردازد که شامل طرح مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه، اهداف، پیشینه پژوهشی، سؤال‌ها و محدوده تحقیق است.
رخداد
رویداد و واقعه ای که در جریان انجام مأموریت، اجرای وظیفه و یا ... در زمان و مکان خاص به وقوع پیوسته و برای مشاهده کننده، سازمان، اجتماع و یا دیگر افراد مسئله ای را بوجود آورده باشد.
بیان مساله
به بیان مشکل، ناهنجاری، بی نظمی و یا فرصت پیش آمده گفته می شود که در مسیر امور اجرای مأموریت یا انجام وظایف فرد یا سازمان، خلل و موانع ایجاد کرده و یا موجب آسیب هایی در داخل یا خارج سازمان شده باشد. طوری که برای آن از قبل راهکاری وجود نداشته باشد و لازم است برای رفع و یا مهار آن، تصمیم گرفته شود و اقدام گردد.
تدبیر و تصمیم
فرآیندی ذهنی و رفتاری است که در قالب راهکار برای حل مسئله به صورت تدبیر و تصمیم نمود پیدا کرده و باعث شده مسئله به صورت دائم و یا موقت مهار شده و از پیشرفت و شیوع آن جلوگیری گردد و یا از فرصت پیش آمده به نحو احسن بهره برداری شود.
اقدامات
کلیه اقداماتی که در حل مسئله توسط فرد یا افراد انجام شده است و مؤید ختم موقت و یا دائم مسئله است.
پیامدها و دستاوردها
تأثیرات و یا آموزه های حاصل از تجربه است که تبیین دقیق آن خواهد توانست در استفاده بعدی از تجربه و همچنین استفاده در تولید دانش بومی سازمان سودمند بوده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
منابع
هرگونه منبع و ماخذی که نویسنده برای تدوین مقاله از آن استفاده نموده است.

.