.

مقاله در همایش تجربه کاوی اقتصاد مقاومتی عبارت است از: نسخه مکتوب تجربیات فردی یا گروهی در یک دوره خدمتی که می‌بایست حتما شامل بیان مساله سازمان، اقدامات و پیامدها باشد.
بهتر است مقالات مطابق چهارچوب (لینک دانلود) تهیه و ارسال گردد.

چکیده
خلاصه‌ای گویا از محتویات مقاله در یک پاراگراف است که تصویری از مقاله را برای خواننده ایجاد کند.
مقدمه
مدخل مقاله و کلام نویسنده است که به شرح مسئله می‌پردازد که شامل طرح مسئله، اهمیت و ضرورت موضوع مطروحه، اهداف، پیشینه پژوهشی، سؤال‌ها و محدوده تحقیق است.
رخداد
رویداد و واقعه ای که در جریان انجام مأموریت، اجرای وظیفه و یا ... در زمان و مکان خاص به وقوع پیوسته و برای مشاهده کننده، سازمان، اجتماع و یا دیگر افراد مسئله ای را بوجود آورده باشد.
بیان مساله
به بیان مشکل، ناهنجاری، بی نظمی و یا فرصت پیش آمده گفته می شود که در مسیر امور اجرای مأموریت یا انجام وظایف فرد یا سازمان، خلل و موانع ایجاد کرده و یا موجب آسیب هایی در داخل یا خارج سازمان شده باشد. طوری که برای آن از قبل راهکاری وجود نداشته باشد و لازم است برای رفع و یا مهار آن، تصمیم گرفته شود و اقدام گردد.
تدبیر و تصمیم
فرآیندی ذهنی و رفتاری است که در قالب راهکار برای حل مسئله به صورت تدبیر و تصمیم نمود پیدا کرده و باعث شده مسئله به صورت دائم و یا موقت مهار شده و از پیشرفت و شیوع آن جلوگیری گردد و یا از فرصت پیش آمده به نحو احسن بهره برداری شود.
اقدامات
کلیه اقداماتی که در حل مسئله توسط فرد یا افراد انجام شده است و مؤید ختم موقت و یا دائم مسئله است.
پیامدها و دستاوردها
تأثیرات و یا آموزه های حاصل از تجربه است که تبیین دقیق آن خواهد توانست در استفاده بعدی از تجربه و همچنین استفاده در تولید دانش بومی سازمان سودمند بوده و مورد بهره برداری قرار گیرد.
منابع
هرگونه منبع و ماخذی که نویسنده برای تدوین مقاله از آن استفاده نموده است.

.