.

داوران همایش

نام و نام خانوادگی داورتحصیلاتمحل اشتغالحوزه تخصصی
محمدرضا اخوانکارشناسی ارشد شیمینیروگاه سیکل ترکیبی قمبرق و انفورماتیک
نادیا برجسته دکتری بیوانفورماتیکمدیریت فناوری اطلاعات ستاد اصلی بنیادبرق و انفورماتیک
ابوالفضل نادریکارشناسی ارشد کامپیوترنیروگاه سیکل ترکیبی قمبرق و انفورماتیک
عاطفه ثابتی خواهکارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتمدیریت فناوری اطلاعات ستاد اصلی بنیادبرق و انفورماتیک
علی مزرعتیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاداره کل روابط بین الملل ستاد اصلی بنیادبرنامه ریزی، مالی و سرمایه گذاری
کامران محمودپوردکتری اقتصاد مالی سنجیمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اصلی بنیادبرنامه ریزی، مالی و سرمایه گذاری
حسن حیدریدکتری اقتصاداداره کل روابط عمومی ستاد اصلی بنیادبرنامه ریزی، مالی و سرمایه گذاری
فاطمه قاسمی گودرزیکارشناسی ارشد علوم اقتصادیسازمان اموال املاکبرنامه ریزی، مالی و سرمایه گذاری
طاهره سیفیدکتری علوم اقتصادیمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادی ستاد اصلی بنیادبرنامه ریزی، مالی و سرمایه گذاری
سمیرا نجارزادهدکتری منابع انسانیهلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیانحمل و نقل و تفریحی
زهرا اکبری پوربارچیدکتری منابع انسانیهلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیانحمل و نقل و تفریحی
حامد عبدالعلیدکتری مدیریت بازرگانیهتل­های پارسیانحمل و نقل و تفریحی
محمد خزاعی نیاکارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعاتهتل­های پارسیانحمل و نقل و تفریحی
مریم بیگ پوردکتری بازرگانیهتل پارسیان کرمانشاهحمل و نقل و تفریحی
اسماء عباسی کاشانیدکتری مهندسی کشاورزی-باغبانیهلدینگ کشاورزی و دامپروری پارسدامپروری
امین خطیبیدکتری تغذیه داممعاونت توسعه صنایعدامپروری
امین یوسفی زنوزدکتری علوم دامیمعاونت توسعه صنایع غذایی و کشاورزیدامپروری
اکبر نیکخواهدکتری دامپروریهلدینگ کشاورزی و دامپروری پارسدامپروری
محمد افشار شاندیزدکتری کشاورزیکشت و صنعت محیادامپروری
ایمان مهنیکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیو سیستم مجتمع کشاورزی ابراهیم آباددامپروری
مهرداد حمیدی هدایتدکتری مدیریت صنعتیمعاونت صنایع و معادنصنایع و معادن
هدایت غلامیدکتری مهندسی مواد و متالوژیفولاد کاوه جنوب کیشصنایع و معادن
مریم شادکامدکتری شیمی گرایش معدنیموسسه دانشمندصنایع و معادن
الهام مهرجودکتری مدیریت بازرگانی بازاریابیمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادیصنایع و معادن
محمد گشتاسبیدکتری مدیریت صنعتیمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادیصنایع و معادن
بهرام اردلانکارشناسی اقتصادصنایع غذایی سیناصنایع و معادن
سیده نسیم امیرساداتدکتری مدیریت بازرگانیزمزمصنایع و معادن
رضا محمدپوردکتری اقتصادپاکدیسصنایع و معادن
الهام براتیکارشناسی ارشد عمرانسازمان اموال املاکعمران
محمد مرادیانکارشناسی ارشد مهندسی عمران سازهبنیاد علویعمران
زهرا سادات یزدان پناهکارشناسی ارشد اقتصادسازمان اموال و املاک عمران
عاطفه امراییدکتری روانشناسی تربیتیبنیاد علویفرهنگی، اجتماعی و درمانی
مهناز اکبریدکتری منابع انسانیاداره کل منابع انسانیفرهنگی، اجتماعی و درمانی
محمد حسن بهمنیدکتری برق قدرتبنیاد علویفرهنگی، اجتماعی و درمانی
فاطمه صفریکارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیاداره کل منابع انسانیفرهنگی، اجتماعی و درمانی
احسان حبیبی سیاهپوشدکتری مکانیکبنیاد علویفرهنگی، اجتماعی و درمانی
الهام مهرجودکتری مدیریت بازرگانی- بازاریابیمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادیفرهنگی، اجتماعی و درمانی
هه ژار ابراهیم زادگاندکتری اقتصادمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادیفرهنگی، اجتماعی و درمانی
هادی طلوعیدکتری علوم سیاسیاداره کل امور بین المللفرهنگی، اجتماعی و درمانی
شبنم بیداریاندکتری مدیریت آموزشیاداره کل منابع انسانیفرهنگی، اجتماعی و درمانی
الهام السادات میرحسینیدکتری منابع انسانیاداره کل منابع انسانیفرهنگی، اجتماعی و درمانی
شبنم بیداریاندکتری مدیریت آموزشیاداره کل منابع انسانیفعالیت­های ستادی
علیرضا کاملیدکتری منابع انسانیپایا سامان پارسفعالیت­های ستادی
مسعود طاهریدکتری منابع انسانیسازمان اموال و املاکفعالیت­های ستادی
اکرم درستیکارشناس ارشد مهندسی کامپیوترفناوری اطلاعات ستاد اصلیفعالیت­های ستادی
علی مزرعتیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاداره کل امور بین المللفعالیت­های ستادی
مروارید شجاعیدکتری مدیریت دولتیاداره کل منابع انسانیفعالیت­های ستادی
الهام مهرجودکتری مدیریت بازرگانی بازاریابیمعاونت امور برنامه ریزی و توسعه اقتصادیفعالیت­های ستادی
محمود حضرتیکارشناسی ارشد منابع انسانیبانک سینافعالیت­های ستادی
اسماء عباسی کاشانیدکتری مهندسی کشاورزی-باغبانیهلدینگ کشاورزی و دامپروری پارسدامپروری
ایمان مهنیکارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیو سیستممجتمع کشاورزی ابراهیم آباددامپروری
طاهره جوانمرددکتری مهندسی کشاورزی بیوتکنولوژی باغبانیهلدینگ کشاورزی و دامپروری پارسدامپروری
ابوذر اسدیدکتری کشاورزیکشاورزی و دامپروری فجر اصفهاندامپروری
مهدی عبدالمالکیکارشناسی ارشد مهندسی کشاورزیمجتمع کشاورزی ابراهیم آباددامپروری
محمد افشار شاندیزدکتری کشاورزیکشت و صنعت محیادامپروری
خسرو مفاخردکتری تخصصی اصلاح نباتاتشرکت کشت و صنعت دشت خرمدرهدامپروری
سمیه کوکبیکارشناسی ارشد مهندس کشاورزیهلدینگ کشاورزی و دامپروری پارسدامپروری
علی مزرعتیکارشناسی ارشد مدیریت بازرگانیاداره کل امور بین المللدامپروری
سعید اسدیدکتری مهندس مواد و متالوژیحفاری شمالنفت

.