.

خروجی همایش

  • شکل گیری الگوی تجربه کاوی جهت بهره برداری سایر نهادها
  • تهیه بانک تجربیات کارکنان بنیاد طی سالیان متوالی
  • توسعه فرهنگ اقتصاد مقاومتی در بنیاد
  • توسعه فرهنگ تجربه نگاری و جلوگیری از فراموشی سازمانی
  • ایجاد انگیزه خلاقیت و حل مساله در میان کارکنان از طریق معرفی تجربه ورزان موفق سازمان در همایش و پرداخت جوایز نقدی و غیر نقدی به آنها
  • ایجاد چهارچوبی مشخص به منظور ثبت تجربیات که بهره برداری از تجربیات را تسهیل می نماید
  • تقویت مهارت کارکنان در دانش نویسی و بازخوانی تجربیات
  • ایجاد ارتباط موثر میان تجربه ورزان و صنایع بنیاد

.