.

آدرس: بزرگراه رسالت، نرسیده به بزرگراه آفریقا، ساختمان مرکزی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
کد پستی: 13540-15196
تلفن: 88778765
پست الکترونیک: basij@irmf.ir
خواهشمند است مقالات تنها از طریق سایت همایش به آدرس em.irmf.ir ارسال گردد. بدیهی است در غیر اینصورت به مقالات ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

.