.

اعضای کمیته اجرایی
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی محل خدمت نوع عضویت
1ظهیر علیمرادیدکتری مدیریت دولتیمرکز مقاومت بسیجدبیر همایش و عضو کمیته اجرایی
2محمدخزاعی­ نیاکارشناس ارشد کامپیوترهلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیانمسئول سایت و عضو کمیته اجرایی
3رضا رضاییکارشناس ارشد کامپیوترهلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیانمسئول سایت و عضو کمیته اجرایی
4علی اکبر خواجوند زریریکارشناس ارشد فناوری اطلاعاتموسسه موزه هامسئول طرح های گرافیکی و عضو کمیته اجرایی
5فخرالدین علویدکتری بازرگانی سازمان اموال و املاکعضو کمیته اجرایی
6مسعود میرزاییدکتری مدیریتمدیریت امور مدیرانعضو کمیته اجرایی
7علیرضا آل قیسدکتری مدیریت رسانهمدیریت روابط بین المللعضو کمیته اجرایی
8مسلم ناظمیدکتری سیاستگذاریمدیریت روابط بین المللعضو کمیته اجرایی
9سعید سمیعیدکتری آینده پژوهیمعاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادیعضو کمیته اجرایی
10کامران محمودپوردکتری اقتصاد مالیمعاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادیعضو کمیته اجرایی
11محمد کریمیکارشناس ارشد اقتصادمعاونت برنامه ریزی و توسعه اقتصادیعضو کمیته اجرایی
12امین خطیبیدکتری کشاورزیمعاونت توسعه صنایععضو کمیته اجرایی
13مهناز اکبریدکتری مدیریت منابع انسانیمعاونت منابع انسانیعضو کمیته اجرایی
14علی شاهمحمدیدکتری برقهلدینگ برق و انرژی صباعضو کمیته اجرایی
15ظاهر محمدیکارشناس ارشد اقتصادهلدینگ پایا سامان پارسعضو کمیته اجرایی
16بهرام اردلانکارشناس ارشد اقتصادهلدینگ صنایع غذایی سیناعضو کمیته اجرایی
17علی جولاییکارشناس ارشد مدیریتهلدینگ عمران و مسکنعضو کمیته اجرایی
18سمیه کوکبیکارشناس ارشد کشاورزیهلدینگ کشاورزی و دامپروریعضو کمیته اجرایی
19ایمان صناعیکارشناس ارشد مدیریت مالیهلدینگ مالی و سرمایه گذاری سیناعضو کمیته اجرایی
20محمود حضرتیکارشناس ارشد منابع انسانیبانک سیناعضو کمیته اجرایی
21حامد عبدالعلیدکتری مدیریت بازرگانیهلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان عضو کمیته اجرایی
22سید جواد پرهام زادکارشناسی طراحیشورای فرهتگیمسئول طرح های گرافیکی و عضو کمیته اجرایی
23حمید زارع پورکارشناسی مدیریتشورای فرهتگیعضو کمیته اجرایی
24علی مزرعتیکارشناس ارشد مدیریت مدیریت روابط بین المللعضو کمیته اجرایی و مسئول آموزش

.