.

مخاطبان این همایش کلیه کارکنان گروه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در ستاد اصلی و شرکت ها هستند.
مقاله در این همایش عبارت از: نسخه مکتوب تجربیات فردی یا جمعی کارکنان در سطوح مختلف شغلی و مسئولیتی در یک دوره خدمتی یا یک شغل و مسئولیت مشخص است که می بایست حتما شامل رخداد، بیان مساله، اقدامات و پیامدها باشد.
ارزیابی مقالات توسط دو داور (به صورت دو سو ناشناس و بی نام)، انجام خواهد شد. مقالات پس از داوری و تایید دبیر همایش به عنوان مقالات پذیرفته شده در سایت همایش به نمایش در خواهد آمد و حکم پذیرش مقاله تسلیم نویسنده/نویسندگان خواهد شد. در نهایت با تشکیل کمیته داوران در دی ماه سال 98، 10 مقاله برتر بر اساس رای گیری پنهانی و بی نام انتخاب می گردند. شاخص های ارزیابی مقالات عبارتند از:
  • خلاقیت: جذابیت تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده در راستای حل مساله سازمان.
  • نوآوری: میزان انطباق اقدامات با تدابیر و تصمیمات اتخاذ شده.
  • مورد نیاز بودن: اولویت به کارگیری و اجرای تدابیر و تصمیمات در سازمان.
  • میزان تاثیرات: تاثیر اجرای تدابیر و تصمیمات بر محیط سازمان (هلدینگ، بنیاد و کشور).
  • نظم در نگارش و ساختار کلی مقاله: رعایت ساختار تدوین مقالات، که در این طرح ارائه شده است.

.